Home ข่าวทั่วไป ด่วน ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้บ้าน ผ่อนเบาดอกเบี้ย 3% ผ่อนสบายเดือนละ 3,000 บาท

ด่วน ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้บ้าน ผ่อนเบาดอกเบี้ย 3% ผ่อนสบายเดือนละ 3,000 บาท

12 second read
0
0
13

ธนาคารออมสิน จัดวงเงิ นกู้ 5,000 ล้านบาท ออกสินเชื่ อเคหะและบุคค ล “กู้บ้าน ผ่อนเบา” ทั้งซื้อบ้านใหม่และบ้านมือสอง วงเงินกู้สินเชื่ อเคหะไม่เกิน 3 ล้านบาท พร้อมทำประกันชีวิ ตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเ ชื่ อ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 40 ปี โดย 3 ปีแรก ดอกเบี้ ยคงที่ 3% ผ่อนสบายๆ ล้านละ 3,000 บาท/เดือน นาน 3 ปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MRR-1.00%

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อให้คนไ ท ยกลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิ จ หรือพนักงานบริษั ทเอกชน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีสถาบันการเงินรองรับความต้องการสินเ ชื่ อที่ช่วยให้การกู้เงิ นเป็นเรื่องง่าย

ธนาคารฯ จึงได้สนับสนุนผ่าน สินเ ชื่ อเคหะ ด้วยโปรโมชั่น สินเชื่อเคหะและบุคคล “กู้บ้าน ผ่อนเบา” ด้วยอัตร าดอกเบี้ยพิเศษและเงื่ อนไขที่ผ่อนปรน สอดคล้องกับความต้องการมีที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน ทั้งที่อยู่อาศัยใหม่หรือที่อยู่อาศัยมือสอง โดยได้เตรียมวงเงิ นสินเ ชื่ อไว้ 5,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินการปล่อยกู้ ซึ่งธนาคารฯ เปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจัดทำนิติกร ร มสั ญญ าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ โปรโมชั่นสินเ ชื่ อเคหะและบุคค ล ธนาคารฯ ให้กู้สินเชื่ อเคหะรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท กู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่หรือที่อยู่อาศัยมือสอง พร้อมทำประกันชี วิ ตเพื่อคุ้มคร องวงเงินสิ นเ ชื่ อ คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ คือ ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 3.00% ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.00% ต่อปี (อัตร าดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.87% ต่อปี) คิดเป็นอัตร าดอกเบี้ยเฉลี่ย 4 ปี = 3.718% พร้อมกับสมัครใช้ผลิ ตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารฯ อย่างน้อย 2 ประเภท โดยสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี พร้อมกันนี้ ได้ผ่อนปรนเกณฑ์พิจารณาการเห ลือเงินในการดำรงชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุ ปโภ คบริโ ภคขั้นต่ำ สำหรับผู้มีรายได้สุทธิรวมน้อยกว่า 15,000 บาท เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

“ธนาคารออมสินได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 40 ปี โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวนานขึ้น เพื่อให้เกิ ดความยืดห ยุ่นและเหมาะสมกับภาวะความสามารถในการชำระห นี้ของผู้กู้ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นนี้ ธนาคารฯ ได้คิดคำนวณเงินงวดแบบง่ายคือ หากกู้สินเ ชื่ อเคหะ 1 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก จะผ่อนชำระเพียงเดือนละ 3,000 บาท ผ่อนสบายๆ มีเงินเก็บออมหรือนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชี พได้”ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติ ดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน แต่หากมีข้อสงสัย ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลู กค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115

ขอบคุณที่มา prachachat.net

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวทั่วไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ชื่นชม คุณพ่อเปลี่ຢน 12 ภาพวาดในจินตนาการของลู กวัຢ 6 ขวบ ให้กลาຢมาเป็นสั ตว์เสมื อนจริง

ทางเพจ suwanna ขอพาทุกท่านมาชมภาพวาดในจินตนาการของห นูน … …